Mẹ của hun.g th.ủ (vụ bắ.n chết 2 vợ chồng hàng xóm rồi t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼) lên tiếng: Con ơi, sao con dại dột thế, bắ.n người ta chế.t là được rồi, sao còn phải t.ự bắ.n mình

Mẹ của hun.g th.ủ (vụ bắ.n chết 2 vợ chồng hàng xóm rồi t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼) lên tiếng: Con ơi, sao con dại dột thế, bắ.n người ta chế.t là được rồi, sao còn phải t.ự bắ.n mình

“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼h̼a̼i̼)̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

Vụ 2 vợ chồng bị bắn ở Thái Nguyên: Mẹ nghi phạm bàng hoàng kể lại giây phút con trai gây án rồi tự sát - Ảnh 1.

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼.̼

Nóng: Hé lộ video ghi lại toàn cảnh vụ hàng xóm dùng súng bắn 2 vợ chồng  hàng xóm rồi tự sát ở Thái Nguyên

̼V̼ụ̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼”̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ữ̼u̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

Lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Thái Nguyên khiến 2 người tử vong - VietNamNet

̼V̼ụ̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼

Vụ 2 vợ chồng bị bắn ở Thái Nguyên: Mẹ nghi phạm bàng hoàng kể lại giây phút con trai gây án rồi tự sát - Ảnh 2.

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼
̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼”̼V̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼H̼ữ̼u̼-̼P̼V̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

Vụ 2 vợ chồng bị bắn ở Thái Nguyên: Mẹ nghi phạm bàng hoàng kể lại giây phút con trai gây án rồi tự sát - Ảnh 3.

̼V̼ụ̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼H̼ữ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼)̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ổ̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.