Chiều nay (17/02): Tóm bắt được nghi phạm và lời khai rùn.g rợ.n của hắn khi đã bắ.t có.c, hạ.i chế..t nam sinh Bình Định vào TPHCM nhập học

Chiều nay (17/02): Tóm bắt được nghi phạm và lời khai rùn.g rợ.n của hắn khi đã bắ.t có.c, hạ.i chế..t nam sinh Bình Định vào TPHCM nhập học

Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Nguyên nhân tử vong ban đầu của nam sinh năm nhất mất tích khi vào TP.HCM nhập học

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học: Đã từng có trường hợp mất tích tương tự tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

Nam sinh mất tích khi vào TP.HCM nhập học: Truy tìm người đàn ông bí
̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼:̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼
̼”̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼

Nam sinh mất tích khi đi nhập học: Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼6̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼8̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼

Hành trình mất tích của nam sinh tử vong khi vào TP.HCM nhập học - VietNamNet

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼3̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.