Sốc: (Kết quả) Nam sinh viên Bình Định t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ là do t̼ự̼ ̼t̼ử̼ vì quá nghèo không đủ tiền thuê trọ, ăn, sinh hoạt

Sốc: (Kết quả) Nam sinh viên Bình Định t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ là do t̼ự̼ ̼t̼ử̼ vì quá nghèo không đủ tiền thuê trọ, ăn, sinh hoạt

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼l̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼k̼g̼.̼

Chuyện nam sinh tự vẫn ở tuổi 19: Xin đừng xát muối lên nỗi đau của gia đình em - Ảnh 1.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼.̼.̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

Tin mới vụ nam sinh mất tích sau khi vào TP.HCM nhập học: Camera ghi nhận  hình ảnh

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼9̼:̼ ̼X̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼á̼t̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼á̼t̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ô̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Hành trình mất tích của nam sinh tử vong khi vào TP.HCM nhập học -  VietNamNet

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼”̼.̼ ̼

Vụ nam sinh mất tích bí ẩn khi nhập học: Đã từng có trường hợp mất tích  tương tự tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼”̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼2̼,̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼:̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.