Tìm người: Nữ sinh lớp 9 xinh đẹp, giỏi võ mất tích bí ẩn nhiều ngày sau khi đi chúc tết với đám bạn

Tìm người: Nữ sinh lớp 9 xinh đẹp, giỏi võ mất tích bí ẩn nhiều ngày sau khi đi chúc tết với đám bạn

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼
̼S̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼T̼i̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼i̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼-̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

Nữ sinh lớp 9 xinh đẹp, giỏi võ mất tích bí ẩn nhiều ngày - 1
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼2̼ ̼(̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼2̼2̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼G̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼G̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼õ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼-̼ ̼1̼

̼E̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼G̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼8̼-̼2̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼”̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ệ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼G̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼G̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼K̼a̼r̼a̼t̼e̼d̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.