Nóng: Trưa nay (20/02) Nghệ sĩ Chí Trung nhập viện trong tình trạng ngu.y hiể.m nặng vì gặp t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ trên đường đi diễn

Nóng: Trưa nay (20/02) Nghệ sĩ Chí Trung nhập viện trong tình trạng ngu.y hiể.m nặng vì gặp t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ trên đường đi diễn

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼(̼T̼N̼O̼)̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼i-̼T̼r̼u̼n̼g̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼“̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

Chi-Trung

̼D̼ù̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼“̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼ô̼x̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼:̼ ̼“̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼.̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼ú̼n̼g̼”̼ ̼(̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ợ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼5̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼)̼.̼ ̼M̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼g̼á̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼”̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼”̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ạ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼”̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼”̼.̼

̼G̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ế̼u̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

Đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼.̼

Đi tắm cùng nhóm bạn ở đập nước, nam sinh 15 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

̼Đ̼i̼ ̼tắ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼’̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ậ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼L̼.̼T̼.̼L̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼
Đi tắm cùng nhóm bạn ở đập nước, nam sinh 15 tuổi chết đuối thương tâm - Ảnh 2.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼h̼4̼0̼’̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.