Nóng: Đàm Vĩnh Hưng bàng hoàng, Vũ Hà cùng cả showbiz xó.t xa khi nhận tin ta.ng sự từ Hoài Linh

Nóng: Đàm Vĩnh Hưng bàng hoàng, Vũ Hà cùng cả showbiz xó.t xa khi nhận tin ta.ng sự từ Hoài Linh

Cả showbiz bàng hoàng khi cả gia đình Hoài Linh đau đớn báo tin tang sự. Loạt sao Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Thúy Nga,… đồng loạt bày tỏ sự xót xa trước tin buồn nhà đàn anh.

T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng bàпg hoàng, Vũ Hà cùng cả showbiz x.ót xa khi nhận tin taпg sự từ Hoài Linh
̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼

Bố của danh hài Hoài Linh qua đời - Ảnh 1.
̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼3̼6̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼1̼0̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼N̼h̼ư̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼à̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼L̼ệ̼ ̼Q̼u̼y̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

Bố của danh hài Hoài Linh qua đời - Ảnh 2.

̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼B̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼

Bố của danh hài Hoài Linh qua đời - Ảnh 3.

̼D̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ỗ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼–̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼Ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼3̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼3̼ ̼g̼á̼i̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼U̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ũ̼.̼

7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼

S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼ ̼
̼3̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼
̼H̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼
̼1̼.̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼
̼B̼ỏ̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼;̼ ̼T̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼;̼ ̼X̼ó̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼…̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 1.
̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼3̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼3̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼2̼.̼ ̼S̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼C̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼;̼ ̼G̼i̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼;̼ ̼X̼ó̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼ổ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼1̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼3̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

̼3̼.̼ ̼T̼h̼ẻ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼4̼6̼/̼2̼0̼1̼8̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼,̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼

̼C̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼1̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼s̼s̼I̼D̼ ̼-̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 2.
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼1̼4̼9̼3̼/̼B̼H̼X̼H̼-̼C̼S̼Y̼T̼,̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼1̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼s̼s̼I̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼0̼1̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼s̼s̼I̼D̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼4̼.̼ ̼S̼ổ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼
̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼

̼”̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 3.
̼Đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼V̼s̼s̼I̼D̼ ̼-̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼B̼H̼X̼H̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼B̼H̼X̼H̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼5̼.̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼)̼
̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼T̼T̼-̼B̼T̼P̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼õ̼:̼

̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 4.
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼6̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼8̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼;̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼…̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼6̼.̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼)̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼/̼T̼T̼-̼B̼T̼P̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 5.
̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼0̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼-̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼m̼u̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼;̼ ̼v̼a̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼;̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼…̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼m̼a̼i̼l̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼7̼.̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼
̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼
7 loại giấy tờ quan trọng sắp bị khai tử, người dân cần biết - Ảnh 6.
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼(̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼0̼5̼/̼1̼9̼9̼9̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼,̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼5̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼6̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼i̼p̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼ổ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼S̼ổ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼;̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼3̼6̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼,̼ ̼S̼ổ̼ ̼B̼H̼X̼H̼,̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼(̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼t̼u̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.