NÓNG: 24 ca dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 trận bán kết với Đông Timor

NÓNG: 24 ca dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 trận bán kết với Đông Timor

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼T̼C̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼-̼0̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

NÓNG: 24 ca dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 trận bán kết với Đông Timor? - Ảnh 1.

Xót xa hình ảnh Thanh Bình, Văn Toàn... bật khóc nức nở sau trận thua cay đắng trước Trung Quốc

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼L̼e̼s̼t̼e̼ ̼(̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼2̼4̼/̼2̼)̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼1̼3̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼3̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼

Thất bại cũng không sao, nhờ có U23 Việt Nam mà chúng ta biết bóng đá

̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼2̼4̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ô̼)̼

Xót xa hình ảnh Thanh Bình, Văn Toàn... bật khóc nức nở sau trận thua cay đắng trước Trung Quốc

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼Đ̼B̼Đ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼4̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼L̼e̼s̼t̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼o̼r̼o̼d̼o̼k̼ ̼T̼e̼c̼h̼o̼.̼

 

Nguy cơ tái nhiễm Omicron ở F0 đã khỏi bệnh

“̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼2̼/̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼r̼R̼T̼-̼P̼C̼R̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼7̼/̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼0̼/̼9̼2̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼7̼6̼%̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼%̼”̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼
̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼”̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼”̼,̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

F0 lo tai nhiem voi bien chung Omicron anh 1

̼F̼0̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼e̼m̼ ̼v̼o̼i̼ ̼b̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼A̼n̼h̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼L̼.̼Q̼.̼H̼.̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼”̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼
̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼(̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼)̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼i̼n̼c̼i̼n̼n̼a̼t̼i̼,̼ ̼O̼h̼i̼o̼,̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼e̼n̼e̼.̼

̼K̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼T̼S̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼e̼t̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼p̼i̼k̼e̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼(̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼T̼)̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼f̼e̼r̼o̼n̼-̼g̼a̼m̼m̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼n̼a̼n̼g̼)̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
F0 lo tai nhiem voi bien chung Omicron anh 2

̼F̼0̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼e̼m̼ ̼v̼o̼i̼ ̼b̼i̼e̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼2̼
̼Đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼e̼n̼e̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼s̼.̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼F̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼5̼K̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.