Vừa xong: Người phụ nữ ôm bụng bầu 8 tháng nhảy cầu t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ” Khổ quá rồi, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền đẻ, tiền nuôi nó “

Vừa xong: Người phụ nữ ôm bụng bầu 8 tháng nhảy cầu t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ” Khổ quá rồi, tiền ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền đẻ, tiền nuôi nó “

T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼G̼r̼a̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼T̼M̼T̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼G̼r̼a̼b̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼.̼

̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼
̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼A̼Đ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼-̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

NÓNG: 24 ca dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 trận bán kết với Đông Timor?

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼3̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼T̼C̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

NÓNG: 24 ca dương tính, U23 Việt Nam có nguy cơ bị xử thua 0-3 trận bán kết với Đông Timor? - Ảnh 1.

̼A̼F̼C̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼?̼ ̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼”̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼”̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼-̼0̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼7̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼L̼e̼s̼t̼e̼ ̼(̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼2̼4̼/̼2̼)̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼1̼3̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼3̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼
U23 Việt Nam thất bại đáng tiếc trước U23 Uzbekistan

̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼2̼4̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼0̼-̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼n̼ ̼T̼ô̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼Đ̼B̼Đ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼F̼F̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼1̼0̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼4̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼L̼e̼s̼t̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼o̼r̼o̼d̼o̼k̼ ̼T̼e̼c̼h̼o̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.