Vừa xong: Con chới với kêu cứu rồi c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ dưới hồ mà mẹ vẫn mải mê cã.i nhau hơn thua với bố

Vừa xong: Con chới với kêu cứu rồi c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ dưới hồ mà mẹ vẫn mải mê cã.i nhau hơn thua với bố

M̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

TQ: Bố mẹ cãi nhau, con rơi sông chết đuối - 1

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼h̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼S̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼


̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Y̼i̼m̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼ ̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

Nhiều sinh viên bị kỳ thị, đuổi khỏi phòng trọ khi trở thành F0

D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼
̼”̼T̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼T̼.̼H̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼
̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼D̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼)̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

Sinh vien la F0 bi duoi khoi tro anh 1

̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼k̼m̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼’̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼’̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼”̼,̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼.̼H̼.̼,̼ ̼T̼.̼L̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼”̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼T̼.̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Sinh vien la F0 bi duoi khoi tro anh 2

̼K̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼x̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼G̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼(̼H̼U̼T̼E̼C̼H̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.