B.ắt k.hẩn C.ấp Sáng Nay ( Tên ɢ.ɪếᴛ ɴ.ɢườɪ , ʙ.ắᴛ ᴄ.óᴄ ᴛ.ốɴɢ ᴛ.ɪềɴ )

B.ắt k.hẩn  C.ấp Sáng Nay  ( Tên ɢ.ɪếᴛ ɴ.ɢườɪ , ʙ.ắᴛ ᴄ.óᴄ ᴛ.ốɴɢ ᴛ.ɪềɴ )

̼B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼  ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼1̼4̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼T̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

Pháp Luật Plus - Bắt khẩn cấp đối tượng giết người cướp của, bỏ trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼1̼4̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼u̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼1̼4̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Á̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼ ̼1̼4̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼u̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼:̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼P̼C̼1̼4̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼  ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ố̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼.̼ ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ă̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼u̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼C̼1̼4̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại Hữu Lũng | Báo Lạng Sơn

̼N̼g̼à̼y̼ ̼T̼ố̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼–̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼(̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼ạ̼i̼ ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼D̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼đ̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼B̼é̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼ố̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼ố̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼D̼ư̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼í̼n̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼–̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼ố̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼í̼n̼.̼
P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.