Nóng: Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, trong đó có 1 ca sĩ nổi tiếng

Nóng: Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, trong đó có 1 ca sĩ nổi tiếng

L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼3̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼6̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼;̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

Nguyên trụ trì lừa đảo 68 tỷ đồng của 4 người, gồm 1 ca sĩ nổi tiếng - Ảnh 1.

̼T̼i̼n̼ ̼”̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼”̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼7̼,̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼7̼,̼7̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼-̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼

̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼”̼n̼ổ̼”̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼m̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼…̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼5̼0̼%̼.̼ ̼T̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼.̼

̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼L̼àm̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼.̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼C̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.