Tin buồn: Vợ NS Thường Tín khóc nghẹn, run rẩy khi không có đồng nào để lo tan.g sự cho chồng ” Anh Tín mất rồi! “

Tin buồn: Vợ NS Thường Tín khóc nghẹn, run rẩy khi không có đồng nào để lo tan.g sự cho chồng ” Anh Tín mất rồi! “

D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼ỵ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼6̼/̼2̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼C̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼“̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼M̼C̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

Diễn viên Thương Tín đột quỵ, sức khỏe nguy kịch, chưa liên hệ được người thân

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼5̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼

Sức khỏe của tài tử Thương Tín giờ ra sao sau khi bị đột quỵ? - Ngôi sao

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼”̼.̼

Vừa hồi tỉnh, Thương Tín đã đòi ra viện vì sợ không đủ tiền

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼N̼S̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼S̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼

Nghệ sĩ Thương Tín đột quỵ ở tuổi 65, bạn bè xót xa cảnh chờ người thân đến chăm sóc
̼Ố̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼…̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼
̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ô̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

V̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

A̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼T̼h̼ế̼̼ ̼H̼i̼ế̼̼u̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼&̼K̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼M̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼&̼K̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼̼t̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼â̼̣̼n̼.̼ ̼

Vụ nữ công nhân 21 tuổi đâm 3 người thương vong: Người chồng bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh 3.

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼
̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼N̼ữ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼p̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼u̼̣̼ ̼t̼h̼ể̼̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼D̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼’̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼c̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼̼,̼ ̼C̼ú̼̼c̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼ổ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼g̼ă̼̣̼p̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼v̼à̼̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼u̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼c̼ổ̼̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼T̼h̼ù̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼S̼&̼K̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼D̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼D̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.