Hận chồng theo bồ bỏ rơi vợ, con: Mẹ g̼i̼ế̼t̼ 5 con, nhét x̼á̼c̼ vào tủ lạnh rồi bỏ trốn

Hận chồng theo bồ bỏ rơi vợ, con: Mẹ g̼i̼ế̼t̼ 5 con, nhét x̼á̼c̼ vào tủ lạnh rồi bỏ trốn

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼u̼c̼h̼a̼t̼s̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼a̼i̼l̼y̼m̼a̼i̼l̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼u̼c̼h̼a̼t̼s̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼o̼r̼d̼e̼a̼u̼x̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼9̼/̼3̼.̼ ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼u̼c̼h̼a̼t̼s̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ọ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼’̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼’̼ ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼9̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼


̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼u̼c̼h̼a̼t̼s̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼I̼s̼e̼r̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼u̼n̼i̼s̼i̼a̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼i̼n̼t̼e̼n̼i̼a̼c̼,̼ ̼B̼r̼i̼t̼t̼a̼n̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.