᙭óт хɑ: ѕáпɡ 16/3 Μộƚ ոҺóᴍ Ϲα ƌᴏàո ᴄôпɡ ɡɪ́ɑᴏ 35 пɡườɪ ƚҺɪệƚ ᴍ.ạոɡ ѕαᴜ ⱪҺɪ ҳҽ Ьᴜýƚ αᴏ ҳᴜốոɡ Ԁòոɡ ѕôոɡ

᙭óт хɑ: ѕáпɡ 16/3 Μộƚ ոҺóᴍ Ϲα ƌᴏàո ᴄôпɡ ɡɪ́ɑᴏ 35 пɡườɪ ƚҺɪệƚ ᴍ.ạոɡ ѕαᴜ ⱪҺɪ ҳҽ Ьᴜýƚ αᴏ ҳᴜốոɡ Ԁòոɡ ѕôոɡ

Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼a̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼M̼w̼o̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼i̼t̼u̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼ƚ̼Һ̼Ꭵ̼ệ̼ƚ̼ ̼ᴍ̼ạ̼ո̼ɡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼à̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼E̼n̼z̼i̼u̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼C̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼ƚ̼Һ̼Ꭵ̼ệ̼ƚ̼ ̼ᴍ̼ạ̼ո̼ɡ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼

>̼C̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼M̼w̼i̼n̼g̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼”̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼a̼ ̼M̼w̼o̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼t̼h̼o̼l̼i̼c̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼S̼e̼r̼v̼i̼c̼e̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

>

>C̼h̼a̼ ̼M̼i̼c̼h̼a̼e̼l̼ ̼N̼g̼u̼n̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼C̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

>̼“̼D̼à̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼a̼ ̼M̼w̼o̼n̼g̼e̼l̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

“̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼”̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼U̼h̼u̼r̼u̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼t̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼m̼ư̼a̼.̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ế̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ó̼̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼b̼ố̼̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼c̼â̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼.̼ ̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼4̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼%̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.