Nóng: Trường Giang ɴɢã đậᴘ đầᴜ ʜôɴ ᴍê, nhập viện cấp cứu gấp

Nóng: Trường Giang ɴɢã đậᴘ đầᴜ ʜôɴ ᴍê, nhập viện cấp cứu gấp

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼c̼â̼y̼ ̼h̼à̼i̼”̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ậ̼t̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼

Truong Giang te dap dau chay mau phai nhap vien-hinh-anh-1

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼.̼5̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼à̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼
̼C̼ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼á̼i̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

Truong Giang te dap dau chay mau phai nhap vien-hinh-anh-2
̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ủ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼N̼h̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼i̼s̼a̼ ̼(̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼)̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼L̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼(̼K̼h̼ả̼i̼ ̼N̼h̼ư̼)̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼”̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼á̼c̼”̼.̼ ̼

Truong Giang te dap dau chay mau phai nhap vien-hinh-anh-5
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼

Truong Giang te dap dau chay mau phai nhap vien-hinh-anh-3

 

Truong Giang te dap dau chay mau phai nhap vien-hinh-anh-4
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼4̼9̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼H̼u̼y̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼B̼e̼o̼,̼ ̼N̼S̼U̼T̼ ̼K̼i̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼A̼n̼h̼…̼ ̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.