Nóng ( Chiều Nay : Thêm bé trai 6 tuổi đ.ᴜốɪ ɴ.ướᴄ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ở công viên nước )

Nóng ( Chiều Nay : Thêm bé trai 6 tuổi đ.ᴜốɪ ɴ.ướᴄ ᴛ.ử ᴠ.ᴏɴɢ ở công viên nước )

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼  ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼-̼1̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼
̼N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼

Bé trai 3 tuổi bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà đã tử vong-2
̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼   ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼-̼2̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼

̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼2̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼.̼ c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼C̼ư̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Bé trai 3 tuổi bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà đã tử vong-3

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼3̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼  ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼-̼3̼

CÔNG VIÊN NƯỚC THANH HÀ CHẾT ĐUỐI, tin tức Mới nhất Bé trai 3 tuổi bị đuối nước tại Công viên nước Thanh Hà đã tử vong - Đọc tin tuc tại

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼6̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Nóng: Thêm bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong ở công viên Thanh Hà - Ảnh 2.

̼ ̼N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼
̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼C̼i̼e̼n̼c̼o̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Nóng: Thêm bé trai 6 tuổi đuối nước tử vong ở công viên Thanh Hà - Ảnh 1.

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼0̼3̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼3̼/̼9̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼6̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼  ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼0̼/̼6̼,̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.