Chiều nay : Cố tình lao qua đường ray, Bố chở con trai bị tàu hỏa c̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ tại chỗ

Chiều nay : Cố tình lao qua đường ray, Bố chở con trai bị tàu hỏa c̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ tại chỗ

9̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼
̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼

Xác người vắt ngang đường sắt sau khi bị tàu hỏa tông

̼L̼ú̼c̼ ̼9̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼

1 tháng xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường sắt | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼X̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.