Muốn ly hôn cồng ᴠũ ᴘʜᴜ nhưng anh trai ruột đuổi: ” Nhà này không chứa loạ.i bỏ chồng, về ᴛᴀᴏ đuổi đi. Đừng bôi tro chát trấu vào mặt ᴛᴀᴏ”

Muốn ly hôn cồng ᴠũ ᴘʜᴜ nhưng anh trai ruột đuổi: ” Nhà này không chứa loạ.i bỏ chồng, về ᴛᴀᴏ đuổi đi. Đừng bôi tro chát trấu vào mặt ᴛᴀᴏ”

M̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼

N̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ể̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼ề̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼


̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼à̼y̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼


̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼
̼M̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼
̼N̼ó̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼.̼


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼
Đ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼-̼0̼-̼2̼ ̼ấ̼y̼

M̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ơ̼m̼ ̼h̼o̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼:̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.