Xe bồn ᴄáɴ c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ phụ, con văng ra ngoài ngay trước cổng bệnh viện. Chồng gào k.hóc ᴛ.ʜảᴍ “Chở vợ đi đẻ,quần áo còn đây, bỉm sữa còn đây nhưng vợ con chẳng còn”

Xe bồn ᴄáɴ c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ phụ, con văng ra ngoài ngay trước cổng bệnh viện. Chồng gào k.hóc ᴛ.ʜảᴍ “Chở vợ đi đẻ,quần áo còn đây, bỉm sữa còn đây nhưng vợ con chẳng còn”

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼
̼(̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼ ̼-̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼

̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼é̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼g̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

 

 

̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼  ̼d̼o̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼.̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

 

Người đàn ông che miệng khóc xúc động

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼L̼9̼1̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼ ̼L̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼P̼.̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

 

 

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼ò̼i̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.