Nóng: Rơi máy bay boeing 737 chở theo 133 người, ᴛᴀɴ ɴáᴛ, ᴄʜáʏ ʀụɪ cả 1 rừng – khả năng t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ tất cả là 90%

Nóng: Rơi máy bay boeing 737 chở theo 133 người, ᴛᴀɴ ɴáᴛ, ᴄʜáʏ ʀụɪ cả 1 rừng – khả năng t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ tất cả là 90%

Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼C̼C̼T̼V̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼3̼3̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

Không có mô tả.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼I̼n̼s̼i̼d̼e̼r̼ ̼P̼a̼p̼e̼r̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼U̼5̼7̼3̼5̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼1̼5̼’̼ ̼(̼1̼2̼h̼1̼5̼’̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼5̼h̼7̼’̼.̼

Rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người - VnExpress

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼U̼5̼7̼3̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼â̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼6̼2̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼0̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.