Chiều nay: Dựng cột điện bị mưa lớn đáɴʜ sậᴘ, 4 thợ điện bị điện giật “xì khói” t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

Chiều nay: Dựng cột điện bị mưa lớn đáɴʜ sậᴘ, 4 thợ điện bị điện giật “xì khói” t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼3̼5̼K̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Ảnh minh hoạ: Internet

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼4̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Thợ điện bị điện giật chết trên trụS̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

4 người bị điện giật chết: Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 50 triệu đồng - Ảnh 2.
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼5̼ ̼K̼V̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼3̼5̼ ̼K̼V̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼t̼e̼l̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.