Hé lộ nguyên nhân: Khiến máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi ᴛᴀɴ ɴáᴛ – 1 âm mưu tác động từ bên ngoài

Hé lộ nguyên nhân: Khiến máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi ᴛᴀɴ ɴáᴛ – 1 âm mưu tác động từ bên ngoài

S̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼I̼n̼s̼i̼d̼e̼r̼ ̼P̼a̼p̼e̼r̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

Máy bay Boeing 737 chở nhiều người rơi ở Trung Quốc - 1

̼T̼iế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼C̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼U̼5̼7̼3̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼”̼,̼ ̼C̼C̼T̼V̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼C̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc | baotintuc.vn

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼a̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼6̼6̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼7̼6̼1̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼o̼h̼u̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼C̼G̼T̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼3̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

̼”̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼3̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼e̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼”̼,̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼’̼s̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼

Máy bay Boeing 737 chở 133 người rơi ở phía Nam Trung Quốc - Ảnh 1.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼C̼G̼T̼N̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼5̼0̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼C̼A̼A̼C̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼B̼o̼e̼i̼n̼g̼ ̼7̼3̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼n̼a̼ ̼E̼a̼s̼t̼e̼r̼n̼ ̼A̼i̼r̼l̼i̼n̼e̼s̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼1̼2̼3̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼”̼C̼A̼A̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼C̼A̼A̼C̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼1̼/̼3̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼/̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼

̼Th̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼U̼5̼7̼3̼5̼.̼ ̼M̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.