Nóng: Tóm được bà già 63 được gia nhập tổ chức ᴘʜảɴ độɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ɴʜà ɴướᴄ, ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ

Nóng: Tóm được bà già 63 được gia nhập tổ chức ᴘʜảɴ độɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴘʜá ɴʜà ɴướᴄ, ʟậᴛ đổ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼9̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼a̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼K̼i̼m̼”̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ế̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼;̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

Bắt giam kẻ gia nhập tổ chức phản động, chống phá Nhà nước

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼6̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼4̼4̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼K̼i̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

C̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼”̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼”̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼

V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼.̼

̼C̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼n̼á̼o̼ ̼l̼o̼a̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼̼t̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼(̼Ả̼̼n̼h̼:̼ ̼C̼ắ̼̼t̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼l̼i̼p̼)̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

̼C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼ ̼L̼o̼u̼n̼g̼e̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼)̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼.̼

̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼-̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼M̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼5̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼6̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼1̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼.̼.̼ ̼k̼è̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼1̼,̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Cựu đại uý công an gây náo loạn sân bay một thời bị truy tố tội cướp tài sản - Ảnh 1.

̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼)̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼(̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼)̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼D̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼M̼a̼g̼i̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼”̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼”̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼”̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼é̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

Cựu đại uý công an vừa bị truy tố tội cướp tài sản từng gây náo loạn sân bay với loạt phát ngôn gây sốc: Chạy 5 triệu tiền Facebook cho con này ế chồng - Ảnh 1.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼”̼d̼ễ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼3̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼i̼n̼d̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼.̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼ừ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼d̼í̼ ̼b̼i̼l̼l̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼.̼

̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼1̼/̼3̼ ̼-̼ ̼1̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.