Vụ cháy chung cư mẹ ôm con nhảy lầu t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn ᴛự phóng hỏa t̼ự̼ ̼t̼ử̼

Vụ cháy chung cư mẹ ôm con nhảy lầu t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn ᴛự phóng hỏa t̼ự̼ ̼t̼ử̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼(̼P̼C̼0̼7̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼1̼0̼.̼2̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 tử vong: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa? - Ảnh 1.

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 tử vong: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa? - Ảnh 2.

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼?̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

C̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼P̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼1̼0̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼


̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼1̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼Q̼)̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼a̼r̼i̼l̼l̼o̼n̼ ̼5̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼B̼á̼n̼ ̼B̼í̼c̼h̼,̼ ̼P̼.̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼N̼.̼ ̼(̼4̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼M̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼2̼
̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼Q̼)̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼H̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.