Sáng nay (28/03): 3 anh em đuối nước thương tâm khi ra sông tắm. Nhưng mẹ chỉ gào khóc, ôm t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ của con trai mặc kệ 2 bé gái lạnh lẽo nằm đó

Sáng nay (28/03): 3 anh em đuối nước thương tâm khi ra sông tắm. Nhưng mẹ chỉ gào khóc, ôm t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ của con trai mặc kệ 2 bé gái lạnh lẽo nằm đó

̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼-̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼C̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼(̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Cha mẹ gào thét thương tâm vì con trai bị chết đuối

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼-̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ú̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ì̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼s̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼K̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Hà Tĩnh: Tắm sông, 3 học sinh đuối nước thương tâm | VTC14 - YouTube

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼8̼/̼7̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ì̼)̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼”̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Quảng Ngãi:Thương tâm vụ 4 người đi bắt ốc hến bị đuối nước, 3 ...

̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

̼”̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼n̼ ̼đ̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.