Hà Nội: Cô gái trẻ xinh đẹp bị trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện HN h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ dã man khi đến khám bệnh

Hà Nội: Cô gái trẻ xinh đẹp bị trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện HN h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ dã man khi đến khám bệnh

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼.̼H̼.̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼

Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố hiếp dâm, đánh đập cô gái trẻ ở Hà Nội lên tiếng: Sự thực sẽ là sự thực - Ảnh 1.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Chủ tịch một bệnh viện ở Hà Nội bị "tố cáo" đánh đập, cưỡng bức tình dục

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼”̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼”̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼(̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼3̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼,̼ ̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼ệ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Kỳ án 3 lần đầu độc ô sin của cô chủ xinh đẹp - bộ mặt thật sau lớp hoá trang

̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼”̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Trưởng khoa Đại học, Chủ tịch bệnh viện bị tố hiếp dâm, đánh đập cô gái trẻ ở Hà Nội lên tiếng: "Sự thực sẽ là sự thực"

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼M̼.̼T̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼i̼.̼.̼.̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼H̼.̼ ̼H̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼H̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼.̼M̼.̼T̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼”̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼”̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.