Sáng nay (29/03): T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ, ɴổ lốp, lật ngang trên cao tốc, Phó Chủ tịch TPHCM tình trạng n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼

Sáng nay (29/03): T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ᴛʜảᴍ ᴋʜốᴄ, ɴổ lốp, lật ngang trên cao tốc, Phó Chủ tịch TPHCM tình trạng n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼

Ô̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼3̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼(̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼4̼5̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Hiện trường vụ tai nạn

̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼k̼m̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼

̼Ô̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ó̼p̼ ̼m̼é̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼4̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼)̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼õ̼”̼.̼

̼D̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼i̼ễ̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼2̼ ̼k̼m̼,̼ ̼4̼ ̼l̼à̼n̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼;̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼1̼0̼0̼ ̼k̼m̼/̼h̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼0̼%̼,̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼–̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.