Ám ảnh : Lời khai của ʜᴜɴɢ ᴛʜủ s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang do mặc cả không được

Ám ảnh : Lời khai của ʜᴜɴɢ ᴛʜủ s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang do mặc cả không được

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼.̼ ̼

Nữ nghi phạm khai nhận nguyên nhân sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 1.

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼D̼.̼T̼h̼.̼T̼r̼.̼M̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼H̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼

Clip: Nữ nghi phạm sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang bị bắt khi đang  trốn ở chuồng lợn

̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼
̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼

̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼4̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

Lộ diện nghi phạm sát hại nữ chủ shop quần áo xinh đẹp ở Bắc Giang

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼0̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼4̼.̼

NÓNG: Đã bắt được đối tượng sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang

̼N̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼h̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼
̼K̼hu̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼

Nữ nghi phạm khai nhận nguyên nhân sát hại chủ shop quần áo ở Bắc Giang - Ảnh 2.

̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.