Chiều nay (10/3): Trốn bố mẹ rủ nhau đi đền rồi ra tắm biển ngày giỗ Tổ, 8 em học sinh lớp 6 đuối nước t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ thương tâm

Chiều nay (10/3): Trốn bố mẹ rủ nhau đi đền rồi ra tắm biển ngày giỗ Tổ, 8 em học sinh lớp 6 đuối nước t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ thương tâm

N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼

8 học sinh rủ nhau đi tắm biển, 4 em chết đuối và mất tích » Báo Phụ Nữ Việt Nam

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼2̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼4̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼4̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Clip: Nữ sinh Thanh Hóa bị đánh hội đồng nhập viện

S̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼ừ̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼-̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼e̼o̼ ̼h̼ò̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Nu sinh tai Thanh Hoa bi danh hoi dong anh 1
̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼h̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼T̼.̼A̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼ừ̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼C̼h̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼ừ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.