Nóng: Diễn viên Quốc Tuấn “đau lòng, bật khóc bất lực” chia sẻ tình trạng ng.uy kị.ch , hấp hối của con trai

Nóng: Diễn viên Quốc Tuấn “đau lòng, bật khóc bất lực” chia sẻ tình trạng ng.uy kị.ch , hấp hối của con trai

C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼A̼p̼e̼r̼t̼)̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼̼

N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Vợ diễn viên Quốc Tuấn là ai, Hình ảnh vợ Đạo diễn Quốc Tuấn

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼u̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼-̼ ̼S̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼u̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼S̼a̼o̼ ̼-̼ ̼T̼i̼n̼ ̼c̼u̼a̼ ̼S̼a̼o.

Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼̼”̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ô̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼

Con trai Diễn viên Quốc Tuấn bị bệnh gì, hình ảnh vợ con Quốc Tuấn

V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼í̼m̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼o̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼

Điều gì khiến con trai diễn viên Quốc Tuấn vẫn hạnh phúc suốt 15 năm địa ngục?

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼x̼ẻ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼.̼̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼6̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼H̼ã̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼.̼

Hành trình 15 năm của diễn viên Quốc Tuấn: Khi giấc mơ cha mang dáng hình con

̼”̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ê̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼u̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼”̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼B̼ô̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.