Nóng: Sáng 9/4 bố mẹ Diễm My livestream thông báo 1 người đàn ông đã nhìn (tìm) thấy và ÁP GIẢI về nhà

Nóng: Sáng 9/4 bố mẹ Diễm My livestream thông báo 1 người đàn ông đã nhìn (tìm) thấy và ÁP GIẢI về nhà

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼-̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Xôn xao chuyện bố ruột thông báo đã tìm thấy Diễm My, hé lộ bí mật nơi giấu khiến CĐM hoang mang

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼,̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

Thực hư thông tin tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai - 2sao

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼M̼a̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼-̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼’̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼’̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼.̼

Clip người của Tịnh thất bồng lai lên Công an đòi Diễm My,
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼6̼/̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Thực hư thông tin tìm thấy Diễm My ở mật thất của Tịnh thất Bồng Lai
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ễ̼m̼ ̼M̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼B̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼;̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼;̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.