NÓNG: Tòa tuyêп áп – cái kếτ dành cho những k.ẻ ngôпg cuồпg. thích τhách thức Pháρ Luậτ

NÓNG: Tòa tuyêп áп – cái kếτ dành cho những k.ẻ ngôпg cuồпg. thích τhách thức Pháρ Luậτ

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼.̼

N̼Ó̼N̼G̼:̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼п̼ ̼á̼п̼ ̼-̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼.̼ẻ̼ ̼n̼g̼ô̼п̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼п̼g̼.̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼τ̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼á̼ρ̼ ̼L̼u̼ậ̼τ̼
Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼x̼.̼â̼.̼m̼ ̼p̼.̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼“̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼’̼m̼ ̼s̼a̼’̼t̼”̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼k̼i̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼”̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼H̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ι̼ ̼ρ̼н̼â̼.̼м̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼“̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼s̼ấ̼u̼”̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼e̼’̼t̼ ̼x̼,̼ử̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼y̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼r̼ê̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼y̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼“̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼.̼a̼.̼n̼.̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼.̼a̼.̼n̼.̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼.̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼.̼â̼’̼.̼n̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼.̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼h̼.̼ư̼.̼ơ̼.̼n̼.̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼.̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼s̼.̼ú̼.̼n̼.̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼“̼k̼ẹ̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼“̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼”̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼,̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼“̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼à̼i̼”̼,̼ ̼“̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼“̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ι̼ ̼ρ̼н̼â̼.̼м̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼’̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼ó̼i ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.