TIN BUỒN: 17h chiều nay, diễn viên Thiên Lộc gặp ta.i nạ.n xe thả.m khốc. khi đang đi diễn. Qu.a đờ.i ở tuổi 23 khi còn quá trẻ. Cả showbiz đồng loạt chia buồn

TIN BUỒN: 17h chiều nay, diễn viên Thiên Lộc gặp ta.i nạ.n xe thả.m khốc. khi đang đi diễn. Qu.a đờ.i ở tuổi 23 khi còn quá trẻ. Cả showbiz đồng loạt chia buồn

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼.̼1̼2̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Diễn viên trẻ Thiên Lộc bị xe container cán tử vong - 1

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼y̼.̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼T̼o̼ả̼n̼”̼.̼

Diễn viên trẻ Thiên Lộc bị xe container cán tử vong - 2

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼2̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼:̼ ̼”̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

Diễn viên trẻ Thiên Lộc bị xe container cán tử vong - 3

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼3̼

̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼

Diễn viên Thiên Lộc tử vong vì tai nạn giao thông - Báo Người lao động

̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼K̼3̼7̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.