TIN NÓNG (CHIỀU 14/5): Nhiều du khách Hà Nội bất ngờ bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né, 4 người thươn.g von.g

TIN NÓNG (CHIỀU 14/5): Nhiều du khách Hà Nội bất ngờ bị sóng cuốn khi tắm biển Mũi Né, 4 người thươn.g von.g

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼4̼/̼5̼)̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼5̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼a̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼Đ̼á̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼a̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼P̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ũ̼i̼ ̼N̼é̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼5̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

 

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.