TRƯA NAY 3/5: Chặn xe vi phạ.m, CSGT bị t.ông trọng ᴛʜᴜ̛.ᴏ̛ɴɢ, không ai đến giúp còn bị “Hôi Của” TRƯA NAY 2/5: Chặn xe vi phạ.m, CSGT bị t.ông trọng ᴛʜᴜ̛.ᴏ̛ɴɢ, không ai đến giúp còn bị “Hôi Của”

TRƯA NAY 3/5: Chặn xe vi phạ.m, CSGT bị t.ông trọng ᴛʜᴜ̛.ᴏ̛ɴɢ, không ai đến giúp còn bị “Hôi Của” TRƯA NAY 2/5: Chặn xe vi phạ.m, CSGT bị t.ông trọng ᴛʜᴜ̛.ᴏ̛ɴɢ, không ai đến giúp còn bị “Hôi Của”

N̼g̼à̼y̼ ̼3/5,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼7̼4̼C̼ ̼3̼7̼9̼6̼2̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼9̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼ ̼L̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼.̼

CHIỀU NAY 3/4: Chặn xe vi phạm, CSGT bị t.ông trọng thương, không ai đến giúp còn bị "Hôi Của"

CHIỀU NAY 3/4: Chặn xe vi phạm, CSGT bị t.ông trọng thương, không ai đến giúp còn bị “Hôi Của”

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ế̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Thanh niên xăm trổ tông gục cảnh sát giao thông trên đường Hà Nội

Thanh niên xăm trổ tông gục cảnh sát giao thông trên đường Hà Nội

Khởi tố nhóm thanh niên ngáo đá, đâm hỏng xe cảnh sát giao thông

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2/5,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼ũ̼)̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼u̼ý̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.