Vừa xong: Nghẹt thở khoảnh khắc Thượng úy công an liều mình cứu cháu bé thoát c̼h̼ế̼t̼ do đuối nước

Vừa xong: Nghẹt thở khoảnh khắc Thượng úy công an liều mình cứu cháu bé thoát c̼h̼ế̼t̼ do đuối nước

Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼-̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼

Bí thư Đoàn và phó Công an xã cứu cháu bé thoát chết đuối - Tuổi Trẻ Online

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼-̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

Xúc động khoảnh khắc bé gái đuối nước gặp lại ân nhân đã cứu sống mình: “Có muốn làm con nuôi chú không?"

̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼-̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼h̼à̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼,̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼á̼n̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.