Vừa xong: Trấn Thành “rơi nước mắt” vỡ òa hạnh phúc sau khi Hari Won “vượt cạn” thành công, chính thức được lên chức”bố”

Vừa xong: Trấn Thành “rơi nước mắt” vỡ òa hạnh phúc sau khi Hari Won “vượt cạn” thành công, chính thức được lên chức”bố”

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼k̼t̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼-̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼“̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼”̼.̼̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼n̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼‘̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼’̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

LỘ clip Hari Won đau đớn 'vượt cạn' cùng Trấn Thành,khiến CĐM thi nhau chúc 'mẹ tròn con vuông' - YouTube
̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼‘̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼’̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ả̼?̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼ý̼ ̼“̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼

H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Đ̼ẻ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼‘̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ẻ̼’̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

Sau khi 'vượt cạn' thành công, Trấn Thành thừa nhận lo cho Hari Won là 'phí'
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼‘̼K̼h̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼’̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼‘̼l̼â̼m̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼’̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼‘̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼:̼ ̼”̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼

“̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼”̼,̼ ̼”̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼”̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼‘̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼.̼

Trấn Thành bật khóc sau trải nghiệm đau đẻ | Giải trí | PLO
̼K̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼H̼a̼r̼i̼ ̼W̼o̼n̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼

“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼-̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼”̼.̼

admin_anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.